browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kerstakkoord

Posted by on 29 december 2015

 Onze regeringen hebben er een handje van weg om rond vakantieperiodes nog vlug een verzameldecreet te laten goedkeuren.

En deze keer zijn we er als jagers ook bij. Want, wat lezen we in het het ontwerp van 18 december 2015.
- Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie

HOOFDSTUK 13. – Jachtdecreet
Art. 15. In artikel 7, tweede en vierde lid, van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, vervangen bij het decreet van 30 april 2009 en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, worden de woorden “de arrondissementscommissaris of” opgeheven.
Art. 16. In artikel 22 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009 en 28 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het tweede lid wordt aan het eerste streepje de volgende zinsnede toegevoegd:
“of, in geval dat het doden gebeurt met vuurwapens, door personen die in het bezit zijn van een jachtverlof”;
2° in het tweede lid wordt de zinsnede “, eventueel zonder jachtverlof op voorwaarde dat de eigenaar of de grondgebruiker een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten, waarvan de waarborg gelijk is aan de waarborg opgelegd door de reglementering inzake de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor het verkrijgen van een jachtverlof” opgeheven;
3° in het tweede lid wordt de zin “De gebruikte vuurwapens moeten voldoen aan dezelfde voorschriften als de voorschriften opgelegd voor de wapens gebruikt voor de op grond van artikel 21 van dit decreet;” opgeheven;
4° het derde lid wordt opgeheven.
Art. 17. In artikel 23 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het eerste en tweede lid worden opgeheven;
2° in het zesde lid worden de woorden “wilde konijnen” en het woord “konijnen” vervangen door het woord “wild”.
Art. 18. In artikel 26 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:
“In het gehele of een gedeelte van het grondgebied van het Gewest is het verboden wild levend of dood te vervoeren of in de handel te brengen. Op dat verbod gelden de volgende uitzonderingen:
1° wild mag worden vervoerd of verhandeld vanaf de opening van de op dit wild tot en met de tiende dag die volgt op de sluiting ervan;
2° wild mag worden vervoerd als het gaat om specimens die het voorwerp zijn geweest van bestrijding als vermeld in artikel 22;
3° wild mag worden vervoerd als het gaat om specimens die het voorwerp zijn geweest van een afwijking met toepassing van artikel 33.”;
2° in het zesde lid worden de woorden “handelaars of trafikanten” vervangen door de zinsnede “de voormelde handelaars, traiteurs en restaurateurs”.
Art. 19. In artikel 31, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “en mits begeleid door de houder van het jachtrecht” opgeheven.

En, wat leren we hier uit

  • Jachtplannen worden ingediend bij de ambtenaar van de Vlaamse Regering, niet meer de arrondissementscommissaris
  • De mogelijkheden qua bestrijding worden uitgebreid, in het decreet. Concrete mogelijkheden volgen dan denkelijk later nog in besluiten
  • Bestrijding, zonder vuurwapens, kan zonder jachtverlof
  • Het gedode wild dient niet meer aangeboden te worden aan het OCMW
  • Na Bestrijding, mag wild vrij vervoerd worden
  • De andere artikels zijn eerder technisch, om voor de bestrijding te verwijzen naar het Jachtvoorwaardenbesluit

Nogal wat versoepeling qua bestrijding, in het decreet. Nu nog wachten hoe dit verder uitgewerkt wordt in de verschillende besluiten.

Ondertussen werd dit ook aangepast op de site
- Pagina wetgeving

  • De Decreetsaanpassing van Juni
  • Het nieuwe Openingsbesluit
  • De Decreetsaanpassing van December

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief